Sports Virus Outbreak Football

Fans fill Ohio Stadium as Ohio State takes on Akron on Sept. 3, 2011, in Columbus, Ohio.